• Home »
 • Общи условия за ползване

Общи условия за ползване 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта - електронен магазин и при закупуване на програми и услуги от него  

 

            І. Основни понятия

 

 1. „Уебсайтът“ е сайтът- електронен магазин, находящ се в интернет на електронния адрес fitintim.bg.
 2. “Профил” е раздел от уебсайта, достъпен чрез (а) въвеждане на адрес на електронна поща и парола или (б) система за създаване на профил чрез съществуващ профил в платформите Google или Facebook, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и може да включва историята на някои от действията му в уебсайта (например направени поръчки, издадени фактури). Клиентът носи отговорност цялата информация, въведена от него в профила, да бъде вярна, пълна и актуална.
 3. „Търговец“ означава юридическото лице с наименование: „ТДиджитал“ ЕООД, ЕИК 206353692;

            - седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Княз Ал.Дондуков 121;

            - телефонен номер: +359 884 533757

            - адрес на електронната поща: office@fitintim.bg;

            - адрес на уебсайта: https:// fitintim.bg;

            - данни за кореспонденция: office@fitintim.bg.

            Адресът на мястото, на което търговецът осъществява стопанската си дейност е адресът, на който потребителят може да изпрати евентуални жалби.

 1. „Програми“ (или „Програмни продукти“) означават дигитални образователни продукти под формата на видео материали и онлайн уроци в реално време и/или на запис, които могат да бъдат закупени от уебсайта fitintim.bg. „Услуги“ означават консултации и изготвяне на програма с упражнения за мускулите на тазовото дъно, съобразена с индивидуалните нужди и проблеми на клиента, предвидена за определен период от време.
 2. „Потребител“ или "Клиент" означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.
 3. “Електронен магазин”, когато такъв е налице, е платформа за търговия на стоки и услуги, публикувана на електронния адрес https:// fitintim.bg и на неговите поддомейни.
 4. “Поръчка” е електронен документ, представляващ комуникационна форма между клиента и продавача, чрез който клиентът заявява на продавача, чрез уебсайта, желанието си за купуване на Програми и/или услуги, публикувани в електронния магазин. “Поръчка” е и всяко друго волеизявление на клиента спрямо продавача, с което по ясен и недвусмислен начин се заявява желанието на клиента да закупи определена Програма (определени Програми) и/или услуга (услуги), предлагани от продавача.
 5. “Кампания” е всяко рекламно съобщение, което (ако и когато се предлага от търговеца) цели популяризирането на уебсайта, на търговеца и/или на определени Програми, които се предлагат за определен период от време, посочен от търговеца.
 6. “Договор” е сключеният от разстояние договор между клиента и продавача за покупко-продажба на Програма (програми) и/или услуги, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия.
 7. “Съдържание” е: (а) цялата информация на уебсайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет; (б) информацията на уебсайта, свързана с Програмите и/или услугите и/или прилаганите тарифи от търговеца в определен период от време; (в) информацията на уебсайта, касаеща клиента и свързана с Програмите и/или услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които търговецът има сключени под каквато и да било форма патньорски договори; (г) всяко съобщение от клиента към администратора/търговеца, изпратено чрез електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация; (д) всякаква информация, предоставена от ръководител, служител или сътрудник на “ТДиджитал” ЕООД на клиента чрез електронни или други средства за комуникация от разстояние, включително (но не изчерпателно) всякаква аудио и/или визуална информация, свързана с изпълнението на договор за продажба на Програма/и и/или услуга/и; (е) данните относно администратора/търговеца и уебсайта.
 8. “Търговско съобщение” е всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, активен бутон в уебсайт), съдържащо обща или тематична информация, информация относно подобни на купуваните продукти или подходящи за комбинация с тях, информация относно оферти или промоции, информация относно Програмите и услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

            12.“Транзакция по възстановяване” е действие от страна на “ТДиджитал” ЕООД по възстановяване на платена от клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ от (ако е приложим) или несключване на договор за покупко-продажба, осъществявано единствено по банков път.  

 1. “Спецификации” са всички характеристики и/или описания на Програмите и услугите, посочени в описанието им на уебсайта или чрез други средства за комуникация между търговеца и клиента.

            

            . Общи условия за ползване на сайта

 

 1. Предмет на уебсайта

            1.1. Настоящият уебсайт - fitintim.bg е собственост на „„ТДиджитал“ ЕООД,                    ЕИК 206353692 (наричано по-долу „Търговец“) и се управлява от същото дружество в качеството на  администратор на сайта (наричано по-долу за краткост „Администратор”).

            1.2. Настоящите Общи условия за ползване на сайта уреждат отношенията между администратора на сайта и потребителя, както и условията, при които потребителят може да ползва сайта.     

            1.3. Общите условия, които уреждат отношенията между „ТДиджитал“ ЕООД и клиент, са поместени в Раздел ІІІ („Общи условия при покупка на програми и услуги на уебсайта“) на настоящите Общи условия.

            1.4. Сайтът съдържа дигитални образователни продукти под формата на видео материали и онлайн уроци в реално време и/или на запис („Програми“ или „Програмни продукти“) и всякаква друга информация относно здравословния начин на живот, поддържането на добро физическо здраве, информация за проблемни зони и активности.

            1.5. Сайтът съдържа информация относно здравословния начин на живот, поддържането на добро физическо здраве, информация за проблемни зони и активности. На сайта се предлагат различни платени дигитални образователни продукти под формата на видео материали и онлайн уроци в реално време и/или на запис („Програми“ или „Програмни продукти“) и услуги, насочени към упражнения за мускулите на тазовото дъно.

 

 1. Използване на уебсайта

            2.1. За ползване на сайта се смята всяко посещение или преглед на някоя от неговите страници, без значение дали потребителят е извършил регистрация, публикация или друга форма на комуникация със сайта.

            2.2. С факта на влизането на потребителя в сайта, както и с натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на сайта, се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. Потребителят се задължава да ползва информацията и услугите, предоставени от сайта, в съответствие с изискванията на настоящите правила, както и предвид клаузите на раздела „Информирано съгласие и освобождаване от отговорност”, също така достъпен от всички страници на сайта. Освен с тези правила, ползването на определени страници и услуги на сайта може да обвързва потребителя с допълнителни условия, изрично указани от администратора преди да бъде осигурен достъп до тях.

            2.3. Потребителите са информирани, че преди да пристъпят към каквито и да е физически упражнения, следва да се консутират с лекар.

            2.4. Този Сайт и всички материали, публикувани на него, представляват интелектуална собственост на администратора или на други лица, дали съгласието си техни материали да бъдат публикувани от администратора. Сайтът и материалите, публикувани на него, са обект на авторско право, защитено от съответните български и международни нормативни актове.

            2.5. Този сайт се предоставя на потребителя единствено с цел лично и нетърговско ползване. Потребителят не може да ползва сайта или материалите, налични чрез него, по начин, нарушаващ авторските права на администратора и без неговото съгласие. Освен в случаите, изрично упоменати в тези условия за ползване или в случаите със съгласие на авторите, потребителят не може да изменя, копира, възпроизвежда, публикува, предава, превежда, продава, създава преработки и използва с комерсиална цел по какъвто и да било начин и чрез какъвто и да било способ (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) материали от този сайт.

            2.6. Потребителят може да запише и/или отпечата единично копие на отделни страници от сайта за свои лични, нетърговски цели, при условие че запази всички текстове и маркировки, засягащи правата на авторите.       

            2.7. Определени части от съдържанието на сайта и определени услуги, предоставяни чрез него, изискват от потребителя валидна регистрация. Програмите не могат да бъдат сваляни на персонално електронно устройство. За тяхното използване се прави личен профил с достъп до страницата с избраната програма. Извършването на регистрация може да бъде съпътствано с предоставянето на лични данни (например, имена на потребителя, дата на раждане, адрес на електронна поща и др.).

            2.8. Потребителят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, съгласно изискванията на формуляра за регистрация. При наличието на основателни съмнения, че такава информация е невярна, неточна или непълна, администраторът има правото временно да спре или да прекрати действието на профила на потребителя, както и да забрани частично или изцяло ползването на Сайта. Начинът, по който администраторът полза информацията, ползволяваща разпознаване на потребителя, се ръководи от принципите на Политиката на поверителност, публикувана на сайта.

            2.9. Чрез извършването на регистрация потребителят се счита за информиран, че администраторът има право да изпраща съобщения и електронна поща както във връзка с изявените от  потребителя очаквания и цели, така и за целите на директния маркетинг и рекламата на собствени услуги. Същевременно, на всеки потребител се дава възможност, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Всеки подобен отказ ще бъде уважен незабавно.

            2.10. Ползването на определени части от Сайта може да изисква въвеждането на потребителско име и парола, които се получават по време на регистрацията. Потребителят е отговорен за запазването на своята парола и друга конфиденциална информация в тайна, както и за всички действия в Сайта (без значение дали са извършени лично от него или от други лица), извършени след регистрация с неговите потребителско име и парола. Администраторът на сайта не отговаря за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от злонамерено ползване на чужда парола и/или потребителско име в сайта. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно администратора в случай на неоторизирано ползване на неговите потребителско име и/или парола или на друго нарушение на сигурността на Сайта.

            2.11. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Сайта информация и услуги, могат да бъдат задавани от потребителя чрез изпращане на съобщение до администратора на адреса на електронната поща, посочен в раздел „Контакт“. На същия адрес потребителят има възможност да уведомява администратора за грешки, технически и/или други проблеми, свързани с ползването на сайта.

           

 1. Ползването на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове, чат стаи или осъществяващи друг вид комуникация в сайта

            3.1. Администраторът има право да спре, блокира или прекрати ползването на сайта от страна на потребителя по всяко време и без предизвестие. В случай на спиране или прекратяване, потребителят няма да има възможност да посещава определени страници на сайта и да ползва определени материали от него. Въпреки това, ограниченията, свързани с правата над материалите, получени чрез сайта или свалени от него, както и освобождаването от отговорност на администратора във връзка с тези материали, остават в сила.

            3.2. При ползването на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове, чат стаи или осъществяващи друг вид комуникация в сайта, те се задължават да спазва следните изисквания:

            (1) да не публикуват или изпращат нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнстовото на други лица;

            (2) да не публикуват търговски или рекламни текстове и/или изображения, както и съобщения извън предмета на дискусията в съответния форум или коментарна група.

            3.4. Администраторът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа на потребител до сайта, ако:

            (а) Потребителят, посредством Сайта, разпространява съобщения с рекламно, търговско, нецензурно, обидно, клеветническо и/или заплашително съдържание, включително на религиозна или политическа тематика;

            (б) Потребителят с действията си накърнява доброто име и честта на други лица, нарушава българското законодателство и/или международни нормативни актове, признати от него, или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които сайтът функционира.

            3.5. Потребителят, чрез публикуването или изпращането на материали към сайта (включително, но не само коментари, публикации, снимки и видеоматериали), декларира, че:

            (а) публикуваните материали са негова собственост или че публикацията им се извършва с изричното съгласие на техните автори или собственици, както и че не се нарушават авторски и сродни на тях права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост;

            (б) е на възраст над 18 години.

            3.6. В допълнение, чрез публикацията или изпращането на материали, потребителят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото да ползват тези материали безплатно, винаги и без териториални ограничения. Това включва ползването, копирането, възпроизвеждането, публикуването, продаването, създаването на преработки на и използването с комерсиална цел (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) на тези материали, изцяло или отчасти, по всякакъв начин и чрез всякакви способи. Във връзка с упражняването на тези права, потребителят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото потребителят да бъде назоваван и идентифициран като автор на съответните материали чрез своите имена, електронен адрес или псевдоним в интернет по начин, който администраторът намери за подходящ.

            3.7. Потребителят се съгласява, че администраторът има право, но не е задължен да използва, представя или разпространява неговите гореспоменати материали, както и че администраторът може да реши да прекрати ползването или представянето на такива материали по всяко време, по своя преценка и без предизвестие.

            3.8. Потребителят има право да публикува препратка (хиперлинк) към сайта на собствената си презентация в интернет, но не и по начин, който да заявява или внушава взаимоотношения на спонсорство или патронаж. Въпреки това, потребителят няма право, без да получи предварително изричното писмено одобрение на администраторите, да откроява материали от сайта на собствените си страници в интернет, да ги поставя в бутони, илюстрации или други активни изображения и да ги прави част от други страници в интернет.

 

 1. Отговорност

            4.1. Освен указаното в раздела „Информирано съгласие и освобождаване от отговорност”, администраторът не отговарят пред потребителя и за:

            (а) загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от невъзможността потребителите (клиентите) да се ползват от сайта и/или информацията, програмите и/или услуги, предлагани чрез него;

            (б) неспособността на потребителя да ползва сайта и/или информацията и услугите, предлагани чрез него;

            (в) претенции от трети лица срещу потребителя по повод ползване на услугите;

            (г) разпространение на съобщения чрез сайта от други потребители, съдържащи нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите; в случай, че са налице неправомерни действия по тази точка или има основателни съмнения в извършването на такива, администраторът има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване и санкциониране на нарушителите.

            4.2.  Програмите (Програмните продукти), когато са изготвени за контретен потребител/клиент, са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. Предлаганите от „ТДиджитал“ ЕООД програми не представляват лекарска консултация, не са алтернатива и не заместват такава. В случай, че клиентът не се е консултирал с лекар, търговецът и доставчъкит не носят отговорност за вреди, претърпени от него или от трети лица, произтичащи от закупени програми и/или услуги.

            4.3. Администраторът не носи отговорност в случай на нарушения в програмното или техническото осигуряване на сайта, при които Потребителят не може да ползва частично или напълно информацията и/или услугите, предоставяни чрез него.

 

 1. Други условия

            5.1. Администраторът си запазва правото да променя настоящите правила, както и структурата и съдържанието на сайта, за което не е задължен да уведомява потребителя персонално. Евентуални промени в настоящите правила ще бъдат незабавно публикувани на тази страница, като всички променени или нововъведени клаузи ще бъдат обозначени с датата на тяхното добавяне. В случай, че потребителят продължи да ползва сайта след публикацията на променени или нововъведени условия за ползване, той се задължава да ги спазва в техния актуален вариант.

            5.2. За всички неуредени въпроси, свързани с правилата на ползване на този сайт, се прилага действащото законодателство на Република България.

            5.3. При възникване на спорове между администратора и потребителя, страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно сългасие. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

 

 

            ІІІ. Общи условия при покупка на програми и услуги в уебсайта

 

 1. Предмет
 2. Правилата по настоящия Раздел ІІІ - Общи условия при покупка на програми и услуги, уреждат условията за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) между „ТДиджитал“ ЕООД и клиент. В случаите на договор по предходното изречение, правилата по настоящия Раздел ІІІ представляват “общи условия” по смисъла на чл. 147а, ал. 1 ЗЗП.

 

 1. Общи положения

            2.1. Настоящите общи условия обвързват всички клиенти на търговеца, които: (а) закупуват от търговеца програми или услуги и (б) имат създаден профил на уебсайта или са информирани от търговеца за настоящите общи условия.

            2.2. Всяко използване на уебсайта означава, че Вие (а) сте се запознали с настоящите общите условия изцяло и (б) сте се съгласили безусловно да ги спазвате.

            2.3. “ТДиджитал” ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя без ограничения Общите условия за ползване на уебсайта и при покупки на програми или услуги („Общите условия“), за да отразява всякакви промени в начина, по който уебсайтът функционира и в условията, при които се ползва, както и всякакви промени в приложимата нормативна база. Документът може да се противопостави на клиента от момента, в който е публикуван на уебсайта. В случай на такава промяна, “ТДиджитал” ЕООД ще публикува на уебсайта изменената версия на общите условия, поради което клиентите следва периодично да проверяват съдържанието на документа. Към всяка сделка се прилагат общите условия, които са били публикувани към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и продавача.

            2.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящия Раздел ІІІ от Общите условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината, това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

            2.5. Уебсайтът може да съдържа препратки (“линкове”) към други уебсайтове, поддържани от трети лица. Администраторът/търговецът не носи отговорност за истинността, пълнотата и точността на информацията, съдържаща се на тези уебсайтове, както и за техните условия за ползване и политика на поверителност, които обвързват потребителите им.

 

 1. Сключване на договор

            3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи програма и/или услуга като направи поръчка по електронен път.

            3.2. След приемане на поръчката, “ТДиждитал” ЕООД изпраща уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му. Това уведомление има информативен характер и няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на поръчката. Уведомлението се прави от търговеца по електронен път- чрез електронна поща.

            3.3. Въпреки изпращане на уведомлението по т. 3.2., търговецът има правото да не достави частично или изцяло програма и/или да не изпълни частично или изцяло услугите от поръчката по обективни причини, включително поради запълване на определения максимален брой купувачи или други причини. Във всички случаи търговецът уведомява клиента за това обстоятелство чрез електронна поща. При това положение единствената отговорност на търговеца е да възстанови предварително заплатена и получена от него сума на недоставените програма/и и/или услуги.

            3.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и търговеца, включва настоящите общи условия и всякакви допълнителни договорки между клиента и търговеца.

 

 1. Политика за продажба онлайн

            4.1. Достъпът до уебсайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. Администраторът/търговецът и клиентът могат да използват и други способи за комуникация с оглед сключването на договор от разстояние за покупка на стоки или услуги. Тези способи за комуникация могат да включват онлайн платформи за изпращане и получаване на съобщения, социални мрежи, телефон, електронна поща и други.

            4.2. Администраторът/търговецът си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някоя от останалите функционалности на уебсайта, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин или нарушава действащото законодателство на Република България. В тези случаи администраторът/търговецът не носи отговорност за вреди, които клиентът е претърпял или би могъл да претърпи вследствие на ограничаването на неговия достъп. Клиентът има право да се обърне към администратора/търговеца, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на горепосочените ограничения.

            4.3. Клиентът има право да публикува мнения относно програми и/или услуги, както и да се свързва с търговеца на посочените данни за контакт в страницата „Контакти”на уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ изказ, ще бъдат премахвани от уебсайта по преценка на администратора.

            4.4. Клиентът може да осъществи комуникацията си с администратора/търговеца чрез адресите и платформите, посочените в страницата „Контакти”на уебсайта.

            4.5. В случай на необичайно голям трафик към уебсайта, администраторът си запзва правото да изисква от клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове с цел защита на публикуваната в уебсайта информация.

            4.6. Търговецът може да публикува рекламна или промоционална информация за програмите и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта, за определен период от време и съгласно приложимите нормативни изисквания.

            4.7. Всички цени на стоките и/или услугите на сайта са крайни, обявени в български лева – BGN, без включен ДДС (доколкото търговецът не е регистриран по ЗДДС) и с включени всички други нормативно установени данъци и такси. Тези цени не включват стойността на доставката, когато такава е приложима.

            4.8. В случай на плащания по банков път, търговецът не носи отговорност за разходи относно такси, комисионни и/или други допълнителни плащания, направени от клиента или от неговата банка или доставчик на финансови услуги по повод превода на плащането, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала карта на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са изцяло за сметка на купувача. Търговецът препоръчва на клиентите да правят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при банкови плащания, плащания чрез банкови или други карти или чрез други видове финансови услуги.

                       

 1. Правото на интелектуална и индустриална собственост

            5.1. Съдържанието на уебсайта и на материалите, изпратени на клиента във връзка с изпълнение на закупена от търговеца услуга, е изключителна собственост на администратора/търговеца.

            5.2. Администраторът/търговецът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта, независимо дали са негови собствени или са получени чрез договорни лицензии или по друг законосъобразен начин.

            5.3. Нищо в сключения между търговеца и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на администратора/търговеца към клиента последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не изчерпателно: съдържанието на търговските марки, мултимедийното съдържание или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за уебсайта съдържание или чрез премахване на знаците, обозначаващи правото на собственост на администратора върху съдържанието. Клиентът няма право да прехвърля, продава и разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на администратора.

            5.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.

            5.5. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само след писменото съгласие на администратора/търговеца за това и само за определената част от съдържанието, само по определените начин и степен на използване, както и само във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на договореност между “ТДиджитал” ЕООД и клиента и на правата на интелектуална собственост, за което “ТДиджитал” ЕООД има право да потърси съответната отговорност на клиента.

            5.6. Изпращането от страна на администратора/търговеца до клиента на части от съдържанието или предоставянето на препратки към съдържанието няма да се счита за съгласие от страна на администратора/търговеца да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от администратора/търговеца.

            5.7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от администратора/търговеца.

 

            6 . Поръчка   

            6.1. Клиентът може да прави поръчки следвайки стъпките, указани от търговеца, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

            6.2. Всяка програма и/или услуга може да бъде закупена, ако е налична. Заявяването на програма и/или услуга, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрация на поръчката и/или до автоматично запазване на програма и/или услугата за конкретния клиент.

            6.3. Потвърждавайки поръчката, търговецът потвърждава изпълнението само на съответната заявена услуга. Регистрирането на поръчка не е равнозначно на нейното потвърждаване.

            6.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на администратора/търговеца във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.

            6.6. Търговецът има право да откаже да изпълни и/или да анулира направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да било отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с тази поръчка и съответно никоя от страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането в следните случаи:

            – осъществяване на паричната транзакция от клиента към продавача под каквато и да е форма, при което съответните заплатени средства не достигат до продавача;

            – предоставените от клиента данни в уебсайта са непълни, грешни и/или неверни.

 

 1. Загуба на право на отказ

            7.1. Потребителят няма право да се откаже от сключения договор от разстояние в следните случаи:

            (а) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

            (б) в случаите на предоставяне на услуги: когато услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

            7.2. С приемането на настоящите Общи условия, потребителите на съответния вид програми и/или услуги, предоставяни от “ТДиджитал” ЕООД, изрично заявяват своето предварително съгласие и потвърждават, че знаят, че ще загубят правото си на отказ поради предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

            7.2. С приемането на настоящите Общи условия, потребителите на съответния вид услуги, предоставяни от „ТДиджитал“ ЕООД, изрично заявяват своето предварително съгласие и потвърждават, че знаят, че ще загубят правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

 

 

 1. Поверителност

            8.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични или други данни на “ТДиджитал” ЕООД, те могат да бъдат използвани от дружеството за следните цели: (а) поддържане на профила на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им и (б) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по електронна поща или чрез SMS.

            8.2. Следните документи на уебсайта имат пряко отношение към въпросите, свързани с поверителността:

            – политиката на поверителност на сайта във връзка с обработването на лични данни;

            – общите условия за ползване на уебсайта, включващи и политиката на администратора за използване на “бисквитки” и подобни технологии.

 

 1. Търговски съобщения

            9.1. В процеса на създаване на профил в уебсайта (ако и когато се предлага от системата) клиентът има възможността да изрази съгласието си за получаване на търоговски съобщения.

            9.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с търговеца.

            9.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за продажба.

            9.4. След продажбата на програма или услуга, “ТДиджитал” ЕООД ще може да изпраща на клиента търговски съобщения относно предложения за програми или услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно със закупената програма или услуга. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на търговски съобщения съгласно т. 9.2. по-горе, като използва указанията за отписване, публикувани в търговските съобщения, получени от “ТДиджитал” ЕООД или като се свърже с “ТДиджитал” ЕООД за тази цел.

            9.5. “ТДиджитал” ЕООД може да използва данните на клиента за пазарни и потребителски проучвания. “ТДиджитал” ЕООД няма да използва данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, за рекламни цели. Отговорите на клиенти във връзка с потребителските проучвания няма да се изпращат на трети страни, нито да се публикуват. Клиентът може да възрази срещу използването на данните му за пазарни проучвания по всяко време чрез препратката за отписване, публикуван във съобщението или като се свърже с “ТДиджитал” ЕООД.

 

 1. Фактуриране и плащане

            10.1. Цените на програмите и услугите, обявени в уебсайта или обявени на клиента по друг начин, са крайни, обявени в български лева (BGN), без включен ДДС (доколкото търговецът не е регистриран по ЗДДС) и с включени всички други нормативно установени данъци и такси. Тези цени не включват стойността на доставката, когато такава е приложима.

            10.2. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. С цел правилното съставяне на фактура за съответната поръчка, клиентът е длъжен да предостави съответната информация на търговеца и/или да поддържа актуални данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

            10.3. “ТДиджитал” ЕООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил програма и/или услуга, предлагана от “ТДиджитал” ЕООД. В случай, че има профил, клиентът е съласен да получава фактури по електронен път чрез прилагането им в профила му.

            10.4. Плащането на поръчаните програми и/или услуги се извършва чрез (1) банков превод по сметка на търговеца, и чрез  дебитна или кредитна карта.

            10.5. Тдиджитал не съхранява данни за банкови карти.

 

 1. Характеристики и доставка на програмите и услугите

            11.1. „ТДиджитал“ ЕООД предоставя услугата  „Консултация + програма“, която се осъществява в онлайн среща, а изготвената индивидуална програма се предоставя в PDF или друг удобен формат. Съответната консултация и програма са само и единствено за негова лична употреба.

            11.2. „ТДиджитал“ ЕООД предоставя програмите (включително тренировъчните програми) на клиента чрез достъп до своя профил в You Tube чрез изпращане на линкове към видео материали, които са само за частна употреба – в Private режим.  Това се осъществява чрез изпращане на писмо на електронната поща на клиента след извършено заплащане по сметката на търговеца. Това означава в рамките на 5 работни дни след установяване на наличието на сумата в банковата сметка на търговеца. За целта той трябва да се регистрира със своя реален активен имейл.

            11.3. „ТДиждитал“ ЕООД информира клиента, че програмите не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на клиента да се консултира с лекар, преди да пристъпи към използването им.

            11.4. „ТДиждитал“ ЕООД информира клиента, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване е необходима консултация с лекар, преди да се пристъпи към физически упражнения.

           

 1. Публикуване на ревюта, коментари, въпроси и отговори

            12.1. Публикуването на ревюта, коментари, въпроси и отговори (ако и когато се предлага от системата) може да се прави от киента в съответните раздели на уебсайта или на на профилите в социалните мрежи, поддържани от търговеца. Публикациите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, но във всички случаи трябва да се отнасят за характеристиките и приложението на дадена програма или услуга.

            12.2. Чрез регистрацията на ревю, коментар, въпрос или отговор на уебсайта, клиентите предоставят на “ТДиджитал” ЕООД неизключителено, постояненно, безвъзвратно, териториално неограничено право на “ТДиджитал” ЕООД да използва, възпроизвежда, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

            12.3. Всеки клиент, в момента на публикуването на ревю, коментар, въпрос или отговор на сайта или на профилите в социалните мрежи, поддържани от търговеца, се задължава да спазва следните правила:

            – да се позовава само на характеристиките и/или приложението на определена програма или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

            – да използва само български език и да пише на кирилица (позволени са думите или изразите, които – въпреки че не са български – са широко използвани в съответната област);

            – да използва подходящ изказ без обидни думи и изрази или такива, които могат да засегнат правата на трето лице;

            – да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност;

            – да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от уебсайта без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

            – да не предоставя или изисква, по какъвто и да било начин или форма, лични данни (например данни за връзка, адрес или местожителство, телефонни номера, електронни адреси, собствени и/или фамилни имена, ЕГН и др.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

            – да не публикува информация и/или датайли относно адреси в интернет или препратки към други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като “ТДиджитал” ЕООД;

            – да не вписва ревюта, коментари, въпроси или отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

            – да не използва ревю, коментар, въпрос или отговор като средство за комуникация с търговеца (за тази цел следва да се използват данните за контакт на продавача, публикувани на уебсайта).

            12.4. Клиентите, които публикуват ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

            – качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно програмата или услугата, за която пишат ревю, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;

            – качените файлове не съдържат насилие или съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което обижда трето лице или група от хора, включително въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

            – качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

            – качените файлове не съдържат адреси в интернет или препратки към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като “ТДиджитал” ЕООД.

            12.5. Когато клиент съобщи, че някое ревю, коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание се разглежда от “ТДиджитал” ЕООД, за да може да се определи дали то нарушава условията за ползване на уебсайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от уебсайта или от профилите в социалните мрежи след проверка от страна на “ТДиждитал” ЕООД.

            12.6. В случай, че “ТДиджитал” ЕООД констатира многократни нарушения на настоящите условия за полазване, „ТДиджитал“ ЕООД си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува ревюта, коментари, въпроси или отговори без да е длъжно да се обосновава за това.

            12.7. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена програма и/или услуга, клиентите имат на разположение контактната форма на страницата „Контакти”на уебсайта, телефон, електронна поща.

 

 1. Отговорност

            Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настипъли в резултат на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) или на обстоятелства, които са извън контрола на продавача.

14.  Непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства)

            14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила (форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

            14.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни след началната дата на съответното събитие то не приключи, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

15. Приложимо право

            Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, клиентът разбира и се съгласява, че “ТДиджитал” ЕООД може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на документа, на друго дружество или на трето лице. Евентуални спорове, възникнали между “ТДиджитал” ЕООД и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe. Ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

14.Особени задължения на Клиентите и Търговеца


14.1  Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

14.2 Основните характеристики на програмите и услугите, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на Уебсйта - ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
14.3  Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в Уебсайта - ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
14.4  Начинът на плащане и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на клиента в сайта на търговеца.
14.5 Информацията, предоставяна на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца преди сключването на договора за покупко-продажба.
14.6 Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните програми и услуги в сайта си.
14.7 Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея услуги и програми.
14.8 Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на Уебсайта - Електронен магазин или електронна поща.

14. 9 Клиентът няма право да копира съдържанието на програмите и услугите, да го излага в свои социални мрежи и сайтове и да го предоставя на трети лица, да го продава или да го използв с рекламна цел.

14. 10  Срокът на доставка на програмите и услугите е определен за всяка поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца.
14.11  В случай че Потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
14.11  Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.


15. Защита на личните данни


15.1 Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

15.2 От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
15.3  Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
15.4 Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

15.5  Във всеки момент, търговецът има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
15.6  В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.16. Приложимо право

            Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, клиентът разбира и се съгласява, че “ТДиджитал” ЕООД може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на документа, на друго дружество или на трето лице. Евентуални спорове, възникнали между “ТДиджитал” ЕООД и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe. Ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

Информирано съгласие и освобождаване от отговорност

  

 1. Информацията, която се съдържа на страниците на fitintim.bg (наричан по-долу “сайта” или „този сайт”) или е достъпна чрез него (включително, но не само статии, съобщения, коментари, фотографии, видеоматериали и електронна кореспонденция), както и информацията, предоставяна чрез програмите и услугите, предлагани от “ТДиджитал” ЕООД, не може да замени услугите на квалифицирани специалисти, включително, но не само в областите на медицината, психологията и природните науки.

 

 1. Молим да отчетете факта, че представлява Ваша отговорност да се консултирате лично със своя лекар преди, докато и след като потърсите каквато и да било консултация, свързана с упражнения и тренировки, както и по всякакви въпроси, засягащи Вашето физическо и/или психическо здраве, особено при наличието на симптоми, които считате, че изискват диагноза или лекарско наблюдение. В този смисъл всяка информация, подадена от “ТДиджитал” ЕООД, както и от други свързани с него физически или юридически лица, не трябва да бъде следвана без предварителното одобрение на Вашия лекар.

 

 1. Ако изберете да използвате информацията по т. 1 без предварителното одобрение на Вашия лекар, Вие се съгласявате да поемате пълна отговорност за своите решения и действия, както и да не търсите каквато и да било отговорност от “ТДиджитал” ЕООД и/или други свързани с него физически или юридически лица, във връзка с получени от Вас травми или във връзка с вреди, причинени на Вас, произтичащи от или свързани с ползването на гореспоменатата информация.

 

 1. Нито администраторът на сайта, нито негови партньори или свързани с него лица, биха били отговорни за каквато и да било пряка, косвена, имуществена, неимуществена или друг вид вреда, свързана с ползването на сайта, включително, но не само финансова загуба, травма, заболяване или смърт. Отговорността за Вашите собствени решения и действия, включително свързаните с ползването на този сайт и с услугите, предоставяни от “ТДиджитал” ЕООД, е изключително Ваша. Ползвайки този сайт и услугите, предоставяни от “ТДиджитал” ЕООД, Вие се съгласявате, без значение кога или при какви обстоятелства, да не търсите отговорност за подобни решения, действия и/или последици от лицата, свързани с неговото съдържание и поддръжка.

 

 1. Доколкото този сайт и неговият администратор представят програми и услуги, включително, но не само свързани с подобряване на здравословното състояние, външния вид, баланса и хармонията на личността, неговите създатели правят всичко възможно възгледите и препоръките им да бъдат изложени по разбираем и неподвеждащ начин, така че да бъдат в максимална полза за потребителите на сайта и на услугите. Въпреки това не съществуват гаранции, че практическото прилагане на горепосочените възгледи, препоръки, проекти, продукти и услуги ще доведе до очакваните от потребителите резултати, включително, но не само до положителна промяна във тяхното здраве, тегло, телосложение и общо благосъстояние.

 

 1. Нито един от материалите, публикувани на този сайт и/или предоставяни в изпълнение на програмите и услугите, предлагани от “ТДиджитал” ЕООД, не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви в горепосочените области може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възрастта, здравословното състояние, физическата култура, психологическата нагласа, обкръжението и много други фактори. Отговорни за решенията и постиженията си във всяка една област на живота сте само Вие и няма как да гарантираме и не обещаваме успех в постигането на Вашите намерения и цели. В този смисъл, всяко едно предвиждане или становище за очаквани резултати, изложени в този сайт и в услугите, предлагани от “ТДиджитал” ЕООД, следва да се възприема като собствено мнение на неговите създатели и като такова не обещава и не гарантира реалното постигане на определени цели. Ползвайки сайта и услугите, Вие трябва да сте наясно, че не гарантираме постигането на резултати от прилагането на изложените в тях идеи, препоръки, тренировки, рецепти, модели на поведение и други, както и че не предлагаме професионални съвети в областта на физическото и психологическо здраве.

 

 1. Този сайт и услугите, предлагани от “ТДиджитал” ЕООД, са в постоянен процес на развитие и неговите администратори не гарантират точността и пълнотата на информацията и материалите, достъпни чрез него и чрез услугите. При публикуването на такава информация и материали е възможно да бъдат допуснати технически грешки, за които администраторите или лицата, извършващи публикуването, не носят отговорност.